VAHVAA OSAAMISTA JO VUODESTA 1989

Aalto Oy on Mikkelistä käsin toimiva, vuon­na 1989 pe­rus­tettu mai­nos­toi­misto. Tar­jo­am­me asi­ak­kail­lem­me mo­ni­puo­li­sia suun­nit­te­lu­pal­ve­luja sekä mai­non­nan et­tä graa­fi­sen suunnittelun parissa. Erityinen vahvuutemme on myös ammattitason valokuvaus. Pitkä kokemuksemme antaa meille valmiudet myös tulokselliseen markkinoinnin ja mainonnan konsultointiin.

Käy­tet­tävis­sämme on myös nopeisiin ai­ka­tauluihin taipuva, va­li­koitunut ver­kos­to eri alan am­mat­ti­lai­sia ja alihankkijoita. Pal­ve­lem­me asiakkaita sujuvasti eri puolille Suomea.

Suunnittelujälkemme lisäksi olemme saaneet myönteistä palautetta ripeydestä, jous­ta­vuu­desta ja kus­tan­nuste­hok­kuu­desta. Näiden ansiosta a­si­a­kas­suh­teem­me ovat pitkiä, mistä on etua markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja käytännön yhteistyön sujumisessa.

Puhelimeen vastaamme 24/7 aina kun emme ole varattuja ja kaikkiin

sähköposteihin reagoimme nopeasti.